Няколко случаи на заразени с Covid-19 има в Медицинския университет във Варна.

Случаите са сред персонала, а не сред студентите на учебното заведение. Според информацията, с която разполагаме, сред заразените са хигиенистки и служители в администрацията на университета.

От Moreto.net отправихме въпроси към МУ-Варна за повече информация, както и какви мерки са предприети. 24 часа по-късно обаче, все още няма официален отговор от учебното заведение на поставените въпроси.

Втори ден няма и изнесена информация по случая и от Регионалната здравна инспекция във Варна, съобщи "Moreto.net".
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.