Оказа се, че и дъждът и вятърът искат да бъдат част от „Варна Лит” 2021!

Затова се налага да сменим локациите на някои от нашите събития, съобщават организаторите:

01.06.2021

18:00

Откриване на ВарнаЛит Връчване награда „Позиция“ на ВарнаЛит: на Людмил

Станев

къде: Зала Пленарна, Община Варна

ВХОД СВОБОДЕН

18:00

„Език/Свят/Език“ – Среща разговор с автори | водещ – Георги Тошев

къде: Зала Пленарна, Община Варна

авторите: Виктория Бешлийска, Здравка Евтимова, Мария-Касимова-Моасе

ВХОД СВОБОДЕН

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.