Варненци масово се отказват от сключването на граждански брак заради извънредната обстановка. Само през май и юни отменените ритуали са над 65%. Десетки желаещите да кажат заветното "Да" изобщо не посочват нова дата, а много малък процент са преместили сватбите си най-рано за следващата година.

Коронакризата накара желаещите да сключат граждански брак масово да се откажат от официалната церемония. Така през традиционно силните летни месеци ритуалната зала във Варна остава празна дни наред.

"По-тъжното е, че двойки, които са се записали, се презаписват за края на сезона, към август - септември, но с новите мерки, които се вземат, тези двойки се презаписват за следващата година", заяви Албена Ралчева - организатор бракове в Ритуална зала-Варна.

Голяма част от бъдещите младоженци се отказват заради изискванията, с които трябва да се съобразяват след въведените мерки за безопасност срещу Covid-19.

Албена Ралчева: Всичко като че ли тръгна в посока нагоре и отново отлив. Отново въведохме задължителните маски с оглед въведената заповед. Младоженци, кумове и техните гости са с маски, музикантите в залата са на разстояние. Стараем се да следваме и отстоянието от метър и половина.

А иначе мерките в Ритуалния дом са стриктни, пояснява БНР. Влизането става само с маски. След всяка двойка се прави пълна дезинфекция на помещенията, парапетите и стълбищата. За да се спазва задължителната дистанция в ритуалните зали, те се пълнят до 50 процента от капацитета си.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.