Инспектори на Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ) проверява кухненските блокове на детските заведения и училищата в страната,

Проверката е в детските кухни - майки и училищни столови бюфети. Тя засяга и всички обекти, регистрирани по Закона за храните, които се намират в училищата.

Поводът за инспекциите на БАБХ във всички училища в страната е началото на новата учебна година. Целта е да се гарантира качеството и безопасността на храните, които децата и учениците консумират.

Проверява се произхода и правилното съхранение на храните, етикетите, сроковете на съхранение.

На стриктен контрол е подложено прилагането на Наредба № 8 за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани на децата, информират от БАБХ.

Освен за храните инспекторите ще видят и как се спазват противоепидемичните мерки от персонала, зает с приготвянето и предлагането на храни в обектите за хранене на територията на училищата.

Масовите проверки ще продължат до 30 септември 2020 година, включително. След тази дата обектите подлежат на официален контрол, който БАБХ извършва непрекъснато.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.