В периода от 28-ми август до 30-ти август в Юнашкия салон ще се проведе Varna Games Week - фестивал, който поставя началото на споделеното забавление от играта. Организатори са Belot.bg, с подкрепата на Община Варна, шахматен клуб “Каиса- Варна” и Българската бридж федерация.

 

Поради епидемичната обстановка форматът ще се проведе в по-съкратен вариант - в рамките на 3 дни, с турнири по белот, шах, бридж и бордови игри. Създадена е организация за спазване на противоепидемиологични мерки, съобщават организаторите.

Повече информация на адрес: https://varnagames.com/#subscribe

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.