От 14 до 16 август гр. Бяла ще бъде домакин на третото издание на волейболния турнир за мъже и жени Byala Open. Основната схема при мъжете ще бъде за 24 отбора, а при жените за 12. При по-голям брой записали се отбори, ще бъдат играни квалификации за влизане в основната схема.

Общият награден фонд на турнира е 5 000 лева и ще бъде пропорционално разпределен между жените и мъжете, в зависимост от регистрираните двойки.

От организатори:те на проявата - ВК „Черноморец Бяла-2008“ и община Бяла, съобщиха, че турнирът през годините се стараел да се развива и с всяка изминала година да става поне малко по-добър.

Тазгодишното му издание ще бъде част от Националната верига турнири, заедно с тези в Албена, Варна, Кърджали и Панчарево.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.