В периода от 14-ти до 18 септември 2020 г. традиционно ще се проведе „Седмица на пожарната безопасност”, както и честването на професионалния празник на служителите от ГДПБЗН – МВР – 14 септември.
Проявите по повод „Седмица на пожарната безопасност” са насочени към повишаване културата и информираността на населението в областта на пожарната безопасност и защитата на населението, издигане престижа на професията и доверието на хората и популяризиране на всички дейности, осъществявани от РДПБЗН – Варна.
Планирани са множество събития сред които: дни на отворените врати и приемни за граждани; демонстративни занятия и учения в детски заведения в цялата област; провеждане на работни срещи с кметовете на населени места във Варна и региона.
В неделя (13 септември), от 17:00 до 19:00 часа, на входа на Морската градина във Варна, служители на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" и доброволци от Община Варна ще направят демонстрация на работа със специализирана пожарна и спасителна техника.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.