Започва набиране на потребители за услугите в Центъра за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания, който се изпълнява по проект, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“, съобщават от дирекция „Социални дейности“ към община Варна, съобщи "Live.Varna.bg".

Той е с капацитет за 90 лица, а в него ще се предоставят интегрирани социални и здравни услуги, изцяло фокусирани върху индивидуалните потребности на лицата с увреждания и подкрепа на техните семейства, в това число дневна грижа за подкрепа на лица с увреждания - за 30 лица; почасови услуги в Центъра и мобилни услуги в домовете на потребителите - за 60 души; заместваща грижа с капацитет 4 места; подкрепа на роднините и близките в грижата за зависими членове на семейството и същевременно възстановяване на трудовата им заетост.

Допустими кандидати за ползване на услугите са пълнолетни лица с трайни увреждания, с ограничения или в невъзможност за самообслужване, притежаващи валидно удостоверение от ТЕЛК/НЕЛК. За периода на проекта потребителите няма да заплащат месечна такса. Обявление с подробна информация за подбора на потребители и необходимите документи е достъпно на официалния сайт на Община Варна www.varna.bg, в Раздел „Обяви и съобщения“.

Заявления за услугите могат да се подават до 28 октомври 2020г. в Информационния център на Община Варна, на адрес: гр. Варна, бул. „Осми Приморски полк" № 43. Телефон за контакти: 052/820 816.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.