От община Бяла съобщиха, че по инициатива на кмета инж. Пеньо Ненов започнаха ремонтни дейности на параклиса "Св. Трифон", който се намира на централния площад в града.

Ремонтът включва четирите часовникови елемента и подмяна на енергоспестяващото осветление на централния площад. Очаква се в близките дни кулата да заживее нов живот, а часовниковите механизми отново да се "събудят", за да отмерват точно времето.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.