Днес започва най-мащабното учение на Сухопътните войски „Балканска стена -2020“.

То е тактическо, с участието на 61-ва механизирана бригада и ще продължи до 30 октомври на полигона „Корен“ под общото ръководство на войските.

В действията на полигона ще се включат близо 3 000 военнослужещи със стотици единици бронетанкова и автомобилна техника.

От МО отбелязват, че учение в такъв мащаб не е провеждано от почти 20 години.

Темата е „Участие на механизираната бригада в отбранителна операция на Сухопътния компонент.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.