Започна цялостен ремонт на междублоковите пространства в IV микрорайон в кв. "Възраждане", район "Младост". На място за оглед на строителните дейности беше кметът на Варна Иван Портних, заедно с Христо Иванов, зам.-кмет.

Проектът предвижда обновяване на съществуващите и създаване на нови паркоместа, пешеходни пътеки между жилищните кооперации, кътове за отдих, нова детска площадка, улично осветление, тротоари и ремонт на улици. През есента ще бъдат засадени дървета и декоративни храсти в междублоковите пространства.

Това е поредна инвестиция в кварталите във Варна. През м.г. завърши проектът за облагородяване на междублоковите пространства в IV-ти микрорайон в район „Владислав Варненчик“. Беше извършен основен ремонт на ул. „Янко Мустаков“ - в участъка от бул. „Константин и Фружин“ до ул. „Св. Елена“, преасфалтиране на малки улици, изграждане на детски площадки, нови места за отдих, паркоместа и подмяна на подземна инфраструктура.

Обновено бе и пространството, заключено между ул. „Ана Феликсова“, ул. „Петър Алипиев“, улицата западно от бл. 17 и локално на платно на бул. „Трети март“.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.