Стартираха действия по полагането на тръбопровода във Варненското езеро, съобщиха от община Варна. След приключване на удълбочаването на фарватера от ДП "Пристанищна инфраструктура", започна процедурата по полагане на тръбопровода във Варненското
езеро.

Нова става на 25 -30 м западно от мястото, където предстои да бъде издълбана траншеята. "Целта е да бъде възстановена експлоатационната дейност на съоръжението", съобщи зам.-кметът Христо Иванов. Предстои прокопаване на траншеята, в която следва да осигури проектната дълбочина на
тръбопровода под морското равнище. След това тръбопроводът ще бъде положен в нея.

Съоръжението бе изградено от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и
въведено в експлоатация през 2011 г. Предназначението му е да прехвърля
отпадъчните води от кварталите „Аспарухово“ и „Галата“ през Варненското езеро в
канализационната система и ПСОВ-Варна.

Припомняме, че тръбопроводът аварира през август 2019 година, когато по думите на представител на "Хидроремонт" е била механично скъсана, най-вероятно от кораб.

През май месец започна изпълнението на подмяната на компрометирания участък, който бе затапен, а отпадните води отведени през аварийния участък, съобщи "Live.Varna.bg".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.