Броени дни преди началото на учебната година Община Белослав, след многократно отправени заявки към Министерство на образованието, получи безвъзмездно нов ученически автобус. Чисто новият 16+1 местен автобус „Ситроен-Джъмпер", ще бъде включен в училищната транспортна схема, за превоз на деца и ученици от населените места в общината, до училища и детски градини, през новата учебна 2020/2021 г.
Общинска администрация - Белослав, продължава да работи в посока обновяване и допълване на наличния училищен автопарк.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.