От днес се приемат документи за ОКС „професионален бакалавър“ в Колежа по туризъм, от 20 юни – за ОКС „бакалавър“, а от 21 юни – за ОКС „магистър“.

Започва основният кандидатстудентски прием в Икономически университет – Варна за учебната 2024/2025 г. От 20 юни до 5 юли 2024 г. се подават документи за кандидатстване в образователно-квалификационна степен (ОКС) „бакалавър“. Първият етап на приема на документи за ОКС „магистър“ е от 21 юни до 8 юли, а вторият – от 11 до 17 септември 2024 г. От 17.06. до 12.07. се приемат документи за кандидатстване в ОКС „професионален бакалавър“ в Колежа по туризъм.

Подаването на документи за трите образователно-квалификационни степени („бакалавър“, „професионален бакалавър“ и „магистър“) се осъществява онлайн или на място. За кандидатстване в ОКС „бакалавър“ може да се избере една от възможностите: оценка от ДЗИ (положен в периода 2008 – 2024 г.); оценка от електронен кандидатстудентски изпит; резултат от олимпиади (условията са описани в сайта на ИУ - Варна ). Кандидати за обучение в ОКС „магистър“ се приемат чрез конкурс по документи.

Висшето училище предлага обучение в 28 бакалавърски специалности, а след завършена бакалавърска или магистърска степен – в 31 магистърски програми, от четири професионални направления: "Икономика", "Администрация и управление", "Туризъм" и "Информатика и компютърни науки". Колежът по туризъм обучава студенти в 2 специалности за придобиване на ОКС „професионален бакалавър“.

Благодарение на изключително добре развитите платформи за учебен процес в електронна среда в магистърските програми на ИУ – Варна съществуват разнообразни форми – редовна, задочна и дистанционна, като се осигуряват най-подходящите условия за пълноценно учене и за студенти, които са заети на пълен работен ден.

Записването на новоприетите студенти в ОКС „бакалавър“ от основния прием (след първо класиране) е в периода от 10 до 15 юли (включително) 2024 г. на място в университета, а за ОКС „професионален бакалавър“ – от 16 до 26 юли в Колежа по туризъм. Приетите за обучение през първия етап в ОКС „магистър“ могат да се запишат от 11.07. до 18.07.2024 г.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.