Кампания за даряване на коледни елхи организира за поредна година варненският зоопарк, съобщи директорът Иванка Стоянова. Всички жители на града, украсили за празниците домовете си с живи вечнозелени дръвчета, могат да ги занесат на касата на зоопарка, вместо да ги изхвърлят в контейнерите за смет.

С даренията ще бъде разнообразено менюто на елени, лопатари, муфлони, лами и всички тревопасни животни в зоокъта, посочи още Стоянова. Първото коледно дърво е занесено още на 26 декември, а досега вече има над 30 дръвчета.

Зопаркът работи всеки ден от 9 до 16,30 ч. без почивен ден.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.