Язовир „Цонево” е замърсен с битово-фекални води. Това е станало ясно след проверка по подаден сигнал на територията на с. Дебелец, общ. Дългопол. Експерти от Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР), Регионалната инспекция по околна среда (РИОСВ–Варна) и Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) са извършили обход около крайбрежието на яз. „Цонево”.

Те са проверили почивна база „Комплекс Дебелец“, която е отдадена под наем на фирма „Съни Бел–2016“ ЕООД, извършваща туристическа дейност със сезонен характер, съобщават от БДЧР.

На място експертите  констатират, че шахтата за отпадъчни води, е бетонирана и не може да бъде отворена. В близост е открит бутон, чрез който се включва помпа, чрез която по тръба и монтиран към нея пожарникарски шланг, дълъг около 15 м. се изхвърлят отпадъчните води в сухия ръкав на яз. „Цонево” в храстовидна растителност.

На мястото на заустването се усеща неприятна миризма на битово – фекални води. На дружеството наемател е направено предписание в незабавно да демонтира помпата, монтирана в шахтата и да премахне пожарникарския шланг и тръбата преди него, служещи за изтласкване на отпадъчни води в сухия ръкав на яз. „Цонево“, след което в срок до 17.08.2020 г. да уведоми РИОСВ–Варна.

Представителят на фирмата е отказал да получи протокола. По искане на РИОСВ–Варна е извършено пробонабиране на крайната точка на подаваните води от пожарникарския шланг, подари липса на води в шахтата при проверката. От своя страна  БДЧР е направена проба от водите на язовира пред почивната база, съобщава "Перископ" .

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.