Всички знаем, че претоварени камиони се движат на територията на България, затова ИА „Автомобилна администрация“ постоянно организира специализирани акции, с които да бъдат доказани тези претоварвания, да бъде извършен засилен контрол над тези автомобили. За всеки случай, в който сме установили претоварване, сме взели отношение".Това заяви пред БНР Бойко Рановски, изпълнителен директор на ИА „Автомобилна администрация“.

"С 15 кантара, с които разполагаме и със служителите, които осъществяват контролна дейност на пътя, според възможностите ни до момента за осемте месеца на 2021 г. сме съставили 115 акта за претоварване, повече в сравнение с миналата година. Миналата година за осемте месеца сме имали 70 такива акта".

"Не можем да проверим всички камиони, които се движат", заяви Рановски и допълни, че има недостиг на човешки ресурс - 120 са контрольорите на пътя.

"Тъй като те проверяват и в предприятията превозвачи, проверяват и в учебни центрове за провеждане на обучение, проверяват и техническите пунктове за годишни технически прегледи".

"В движение трудно може да се извърши проверка за претоварване", призна Бойко Рановски.

"Извършваме такива проверки на места, които позволяват да се постави кантарът. Мястото трябва да е хоризонтално, не може да е под наклон. Има специфични условия, за да се извърши самото измерване на автомобила".

"При започване на проверка с мобилни кантари след спирането на първите няколко автомобила за проверка останалите вече получават информация и знаят къде са местата, където се извършват такива проверки", допълни Рановски.

"За периода от 30 август до 3 септември са извършени засилени проверки в 5 дирекции на ИА „Автомобилна администрация“ и са обхванати всички направления, водещи към морето", съобщи Бойко Рановски. Проверени за претоварване са били 135 камиона, а установените сред тях случаи са 11.

"Не мога да кажа, че масово се претоварва", изтъкна той.

Бойко Рановски допълни, че е направена промяна в организацията на контролната дейност и гарантира, че "няма никакви списъци, които да се дават на служителите, на база на които конкретни автомобили и конкретни фирми да не се проверяват".

"В момента санкцията се поема основно от водача. Има предвидени норми в закона за санкциониране и на товародателя, но в много от случаите той трудно се установява", каза още Рановски. Според него "принудителна мярка като спиране на автомобила от движение и сваляне на регистрационните табели би била подходяща в тези случаи".

"По републиканската пътна мрежа има поставени над 100 електронни кантара за осъществяване на контрол над камионите", увери Иво Иванов, директор на Националното ТОЛ управление към Агенция „Пътна инфраструктура“. "Това е система за динамично претегляне", поясни той.

"Ние можем да предадем информацията на мобилните екипи. Имаме дирекция – „Анализ на риска и оперативен контрол“, която съвместно с ДАИ, с МВР и Митници извършват ежемесечно тези проверки, акции по пътищата".

"От март до края на август мобилните екипи са извършили над 5 хиляди проверки, като са съставени над 240 акта за нарушения", допълни Иванов.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.