Международната космическа асоциация World Space Week даде висока оценка за работата на Планетариума на Висшето военноморско училище "Н. Й. Вапцаров“, съобщи Агенция „Фокус”. Морският планетариум е Национален координатор за Планетарното космическо събитие World Space Week. Всяка година, от 4 до 10 октомври, в много страни се провеждат космически събития за отбелязване на изстрелването на Първия изкуствен спътник на Земята.

Международната асоциация Wolrd Space Week, подкрепяна от над 20 космически и астрономически организации, сред които и Lockheed Martin, организира хиляди събития по цялата планета, посветени на космическите изследвания. World Space Week постави България е в топ 10 от 83 страни, в които се отбелязва с различни инициативи World Space Week.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.