Втори ден от чешмите на добруджанци тече мътна вода и недоволството на граждани не спира в социалните мрежи, като коментарите са придружени със снимки на съдове, пълни с кафява вода, съобщи Агенция "Фокус". По информация на ВиК-Добрич още вчера беше оповестено, че причина за влошаване на качеството на водата по показател "мътност" са обилните дъждове от предходните дни.

От РЗИ-Добрич започна мониторинг и изследване на качеството на водата, която получават от дружеството битовите абонати на град Добрич и други населени места в областта. Препоръчва се за пиене бутилирана вода.

На фона на "водните" несгоди на добруджанци вчера на сайта на КЕВР излезе информация за утвърден бизнес план и цени на "Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД за новия регулаторен период 2022-2026 г. Утвърдените цени влизат в сила от 1 юни т.г.

Съобщението на КЕВР гласи: "След направени корекции регулаторът сведе увеличението до 0,736 лв. /м3" и още:

"С приетото решение комплексната цена на услугите на "Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, гр. Добрич /снабдяване с вода, отвеждане и пречистване/ за 2023 г. е утвърдена в размер на 3,746 лв./м3 с ДДС. Това е значително под нивото на социална поносимост за областта - 5,357лв./м3 с ДДС".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.