Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ ще проведе заключителна конференция по проект „Подобряване на уменията и компетенциите на изследователите от висшите училища в управлението на данните и целостта на изследванията с цел увеличаване на капацитета за сътрудничество в академичните среди - ENREAC-HEI“, №2018-1-CY01-KA203-046879, финансиран по Програма Еразъм+, КД2 „Стратегически партньорства“ на ЕС.

Основните цели на проекта са:

· Увеличаване на знанията за текущите отворени научни практики и изследователски умения на участниците в проекта;

· Разширяване на предлагането за обучение на партньорите;

· Насърчаване на висшите училища за сътрудничество с други институции;

· Повишаване на използваемостта - уместност - адекватност - устойчивост на програмата чрез ангажиране и споделяне на собственост със съответните участници, експерти и заинтересовани страни на местно и регионално равнище

Основни резултати от проекта:

· Курс за електронно обучение по основни умения на изследователите: разработване на умения за управление на проекти, управление на бюджета, екипа и данните, умения в областта на информационните технологии, работа в мрежа, управление на времето, комуникация и представяне.

· Курс за електронно обучение по отворени научни умения: цялостен подход към „Отворени научни елементи, свързани с изследователите“.

· Ръководство за обучение на обучители: наръчник за обучители за това как да се изпълни и изпълни програмата.

· Платформа за електронно обучение: дигитално пространство за подкрепа на учебния процес (материали за електронно обучение и инструменти за оценка).

По време на заключителната конференция ще бъдат представени всички разработени интелектуални резултати по проекта, както и безплатния онлайн курс, в който можете да се включите като обучаващ и/или обучител. След регистрация в платформата, ще получите безплатен достъп до курсовете за обучение, в които можете да се включите в удобно, избрано от Вас време. След завършване на един, няколко, или всички курсове, ще получите сертификат и ще имате възможност да обучавате други лица в качеството си на обучител. Решението дали курсовете ще са достъпни онлайн или присъствено, както и дали да е безплатно, или срещу такса за участие, ще е изцяло Ваше. Курсът е достъпен на шест езика (английски, португалски, полски, български, гръцки, италиански), т.е. може да се предлага и извън границите на България

Курсът позволява на участниците да придобият основни интердисциплинарни/ключови умения, компетенции и знания, свързани с т.нар. научни умения и практики на отворената наука. Засегнати са области от ИТ-технологиите през управленски, организационни и комуникационни компетентности, до персонална ефективност и работа в екип.

Курсът ENREAC-HEI се състои от два основни раздела: „Основни умения на изследователите“ и „Отворени научни умения“, които са организирани в 14 независими модула и подмодула. Всеки раздел може да се изучава отделно и независимо от другия.

Също така, на платформата ENREAC-HEI ще бъде достъпен наръчник, който ще подпомогне всички обучители и преподаватели, които решат да изнесат курса на бъдещите изследователи.

Заключителната конференция ще се проведе:

1. Онлайн на:

- 17.02.2021 г. от 13.00 часа и

- 24.02.2021 г от 18.00 часа.

2. Присъствено на 22.02.2021 г. от 13.00 часа в зала УСК 2 на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“.

При интерес за участие онлайн, моля да се регистрирате тук.

На посоченият от Вас имейл ще Ви бъде изпратен линк за достъп до събитието.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.