Специален гост бе министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. Той присъства на Откритото съвместно заседание на Настоятелството, Академичния съвет и Студентския съвет: „ВСУ „Черноризец Храбър“ по пътя на модернизацията на висшите училища"

 

Варненският свободен университет "Черноризец Храбър" откри учебна 2020 / 2021 г., в която ще отбележи 30-годишнината от създаването си.

Специален гост на церемонията бе министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. Събитието уважиха кметовете на Общините Варна, Смолян и Рудозем – Иван Портних, Николай Мелемов и Румен Пехливанов, областният управител на област с административен център Варна Стоян Пасев, генералният консул на Руската Федерация във Варна Владимир Климанов, председателят на Съвета на ректорите и ректор на СУ "Св. Климент Охридски" - проф. д.ф.н. Анастас Герджиков, ректорите на варненските университети, директори на средни училища, представители на съдебната власт, социални партньори и работодатели, които имат отношение към университета.

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев поздрави ръководството, преподавателите и студентите за приноса им към 30-годишното израстване и утвърждаване на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър" като добра образователна институция. "ВСУ "Черноризец Храбър" оформя и завършва цялостния университетски профил на Варна - истински университетски град, в който може да видим всички области на висше образование и пълния професионален профил", каза министърът. Той се обърна към кметовете от Родопския регион и подчерта дейното им участие в подкрепа на филиала на университета в Смолян. На първокурсниците министър Вълчев пожела да намерят във Варненския свободен университет мястото, което ще им помогне за личностното развитие, да бъдат знаещи и можещи хора, да продължават да учат през целия живот.

С приветствие към студентите се обърнаха доц. д-р Красимир Недялков - президент на ВСУ "Черноризец Храбър" и ректорът проф. д-р Петър Христов. Благослов за здрава и успешна година направи отец Василий Шаган.

Гостите взеха участие в Откритото съвместно заседание на Настоятелството, Академичния съвет и Студентския съвет: "ВСУ "Черноризец Храбър" по пътя на модернизацията на висшите училища“, водено от Президента на университета доц. д-р Красимир Недялков.

Ректорът - проф. Петър Христов и деканите на факултети представиха изпълнението на Концепцията за развитие на Варненския свободен университет в контекста на проекта за Стратегия за висше образование 2020 - 2030 г. Поставени бяха въпроси, свързани с неравнопоставеността между държавните и частните университети, превръщането на България в привлекателна образователна дестинация, споделените образователни ресурси, създаването на нови изследователски структури и др.

Проф. д.ик.н. Анна Недялкова – председател на Настоятелството на ВСУ „Черноризец Храбър“, представи вижданията на университета на база на опита му, по отношение на проекта за Стратегия на висшето образование. Тя говори за необходимостта от по-голяма нормативна сигурност и стабилност на системата на висшето образование. Коментирани бяха въпроси, свързани с регионалната специфика на висшите училища, интернационализацията и качеството на образованието. „30 % от инвестицията във висшето образование се прави от частните университети, които са място за иновации. Ще продължим да настояваме за равнопоставеност на частните висши училища и за правата на младите хора, които се обучават в тях“, каза още проф. Недялкова.

В изказването си министър Вълчев изрази мнение, че днешните студенти ще сменят професии, а не работни места. Бъдещето ще изисква от тях повече интегрални, мултидисциплинарни знания и множествена интелигентност. Той подчерта, че през следващите години печалба ще носи не броят на студентите, а репутацията на университетите.

Кметът Иван Портних изведе водещата роля на университетите за реализирането на Варна като град на знанието. Николай Мелемов - кмет на Община Смолян и председател на Родопските общини поздрави Варненския свободен университет и екипа на Филиала в Смолян за всеотдайния труд и ангажираността към проблемите на Родопския регион. "Апостолското дело на ВСУ "Черноризец Храбър" допринесе Смолян да стане образователен център", каза той и допълни, че университетът, институциите и бизнеса работят в синхрон.

В последвалата дискусия се включих ректорите на висшите училища, студенти, кметове и представители на социалните партньори.

Варненският свободен университет посреща учебната 2020 - 2021 с напълно обновени учебни планове и програми. Студентите в професионалните направления "Администрация и управление", "Икономика", "Информатика и компютърни науки" и "Психология" могат да избират между широкопрофилна подготовка с придобиване на втора специалност или задълбочаване на специализираната подготовка, без промяна на срока и таксата за обучение. Част от новата академична философия на ВСУ „Черноризец Храбър“ е и проектът „Образование в партньорство“ за студенти от строителните специалности, психология и компютърните науки. Те ще придобият част от образователните кредити чрез обучение в реална бизнес среда.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.