Близо 30 на сто от получилите безлихвен кредит до 4500 лв. по съвместната програма между Българска банка за развитие (ББР) и търговските банки, създадена от правителството, го използват, за да се справят с комуналните си задължения и разходи за издръжка на живот. Това показва проучване, проведено от „Моите пари“. 36% от анкетираните споделят, че средствата, предоставени под формата на безлихвен заем, ще им бъдат необходими за рефинансиране или частично плащане на вноски по други банкови кредити, карти или лизинги.
Освен това други цели, за които да бъдат изразходвани сумите от безлихвения кредит, са рефинансирането на задължения към небанкови институции, т.е. за бързи кредити, за собствен бизнес и за образование и преквалификация.
Проучването подкрепя и данните на ББР към 15 юни, според които безлихвените кредити се вземат за максималния срок и сума. Средният размер на одобрените кредити тогава бе 4300 лв.
Друго основно предимство на безлихвените заеми е ползването на гратисния период на програмата – от 6 до 24 месеца, като над две трети от хората, които теглят безлихвените кредити, заявяват, че ще го използват. Половината от лицата в проучването са посочили, че ще се възползват от гратисен период между 6 и 12 месеца, а останалите – между 12 и 24 месеца.
Резултатите показват, че предпочитаният срок за изплащане на кредита е максимално определеният по програмата от 60 месеца (35%), поясняват  “Pariteni.bg”. С това се цели определяне на по-ниска дължима месечна погасителна вноска, след изтичане на избраният гратисен период.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.