По-малко са хората са избрали да се пенсионират по-рано и да получават намалена пенсия.
Това показват данните на Националния осигурителен институт за първите шест месеца на тази година.


През първото полугодие на 2020 г. такива са 2 391 пенсионери, на които не им достигат средно 10,1 месеца до навършване на възрастта за пенсия. Спрямо година по-рано техният брой е с близо 800 човека по-малко или с 25 на сто намаление.

Намаляват и новите пенсионери. За първите шест месеца на тази година са се пенсионирали 39 519 души, което е с 6 755 човека по-малко спрямо първото полугодие на 2019 г. Или с близо 15 на сто.

Една от причините несъмнено е нарастването на стажът и възрастта за пенсия.
От началото на 2020 година за жените от най-масовата, трета категория труд, възрастта се вдигна с два месеца спрямо 2019 г. и вече е 61 години и 6 месеца. За мъжете увеличението е с един месец и стана 64 години и 3 месеца.

За да се пенсионират, жените вече трябва да има 35 години и 10 месеца осигурителен стаж. За мъжете той вече е 38 години и 10 месеца. И за двата пола това е с два месеца повече, в сравнение с миналата година.

Лични пенсии за осигурителен стаж и възраст са отпуснати на 21 681 лица или на 63,2% от всички пенсионирали се с лични пенсии, като спрямо година по-рано броят им с 3 922 човека или с над 15 на сто, пише "pariteni.bg".

Почти наполовина са и пенсионерите с пенсии, отпуснати при условията на чл. 69 от КСО. Или това са военнослужещите, държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи и др.

Снимка: iStock

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.