Кръгла маса на тема „Перспективи за развитие на военното образование“ се проведе във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. Тя е част от Международната научна конференция „Съвременни изследвания и технологии за отбрана“, на която Морско училище е домакин на 29 и 30 юни 2021 г. Старт на Кръглата маса даде началникът на ВВМУ – флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян Медникаров, който в свой доклад очерта основните проблеми, възможности и перспективи за развитие на военното обучение.

Форумът, модериран от зам.-началника по учебната и научната част във ВВМУ – капитан I ранг проф. Калин Калинов, събра представители на военни университети и различните видове въоръжени сили на България. Експертите обмениха вижданията си по повод обучението по експлоатация на съвременните високотехнологични системи в областта на сигурността и отбраната.

Обсъждани бяха темите за образованието, базирано на науката, както и за капацитета и възможностите за интегрирана модернизация на военното образование.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.