Над 50 982 десетокласници се явиха на Националното външно оценяване (НВО) по математика. Изпитът се проведе в 1017 училища. В теста имаше общо 17 задачи – същият брой бяха и през миналата година, съобщиха от МОН.

15 от задачите са с избираем отговор. За решаването на останалите две задачи с разширен свободен отговор, учениците представят в писмен вид необходимите обосновки. Младежите имаха 90 минути, за да решат задачите.

Резултатите от изпита ще бъдат обявени до 28 юни. В понеделник се проведе и изпитът по български език и литература.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.