Село Синдел става все по-цветно! Ето такава красота - арт инсталация с пейки, в изработването на която са се включили местни деца, се появи там, обявиха от сдружението "Наш свят“, съобщи Агенция „Фокус”.

Това става седмица след като проекта на сдружението “Културният свят достига до всички“ деца превърнаха двора на училището си в с. Синдел в красива, пъстра палитра. Те украсиха плочките, като изрисуваха игра на "Не се сърди човече" и "Дама".

Проектът се разраства и сега малчуганите са изрисували пейките в населеното място. Така, освен че се учат да труд за благото на обществото, те и приучават навици да опазват красиви неща, така че да са приятни за околните.

Проектът “Културният свят достига до всички“ стартира в началото на годината и ще продължи до февруари следващата година. Той е по Програма, финансирана от от европейското икономическо пространство и Министерство на културата на България. Партньори са училищата в село Синдел и град Игнатиево, където преобладават ученици от ромското малцинство. Той ще обхване 200 млади хора от двете населени места, които ще изучават театрално майсторство, ораторско изкуство, поезия, музика, сценични танци, дизайн, сценография, фотография и приложни изкуства. Проектът представя интердисциплинарен подход за информиране широката общественост за културата и изкуството на етническите малцинства с фокус роми от Североизточна България.

Проектът цели социално културно етническо сближаване между мнозинството и етническото малцинство, чрез колаборацията на професионални артисти с ромски младежи чрез средствата на изкуствата. Младите хора ще имат достъп до професионално изкуство и култура и възможност за разкрият своите заложби и нагласи за творчество.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.