Виртуален форум „Висше образование във Варна 2021“ организира Центърът за кариерно ориентиране със съдействието на община Варна.

Идеята е всички висши училища от града да представят с кратки презентации и видеа актуална информация за условията на кандидатстване, прием, обучение и възможности за професионална реализация след завършване на висше образование, съобщи "Live.Varna.bg".
Презентациите и видеата могат да бъдат видяни на специално създадената за целта фейсбук страница Виртуален форум „Висше образование във Варна 2021“.

Мултимедиен материал ще бъде предоставен и на ръководствата на средните училища, профилираните и професионални гимназии в града и областта за разпространение сред учениците, съобщават от дирекция „Образование“ към Община Варна.

Повече информация:

https://www.facebook.com/events/155472219722764/

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.