Засушаването през последните години доведе до намаляване на обема на водата в язовирите и реките. Проблемът е изключително сериозен по Черноморието и затова се търсят алтернативни източници за водоснабдяване на населените места. За проблемите с водата от месеци алармира и екоминистърът Емил Димитров.

За момента няма опасност от безводие във Варна и областта, както се случи в Перник. Това казват от институциите, които са отговорни за осигуряването на питейна вода за над 1 млн. души. На този етап Варна се захранва с вода от язовир "Камчия" и от изворите в Девня.

Бургас също се захранва с вода от Камчия, но през последните месеци количеството вода, което се подава към Варна, е драстично по-малко, а за Бургас е повече. Причината е, че Бургас няма алтернативни източници на водоподаване.

"Приетият бизнесплан за следващите 5 години ни дава перспектива, в която ние би следвало да взимаме 75-80% от язовир Камчия и около 20-25% от карстовите извори. Към настоящия момент водата, която взимаме, е 50% от Камчия и 50% от Девненските карстови извори и тя е достатъчна към настоящия момент", заяви управителят на ВиК Варна инж. Валентин Вълканов.

Според него сътресенията идват основно за ВиК, защото намаляването на водните количества от язовир Камчия довеждат до това, че дружеството, теглейки вода от карстовите извори на по-висока цена, трябва да плаща по-високи разходи, за да се компенсират тези разлики.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.