100-годишен юбилей отпразнува Хиньо Николов Коларов - ветеран от Втората световна война. Специален плакет и кошница с подаръци получи столетникът от името на кмета на Варна Иван Портних.

Рожденикът бе поздравен от зам.-кмета Коста Базитов, от своите близки и от приятелите си от Съюза на ветераните от войните на България.

Хиньо Коларов си пожела здраве и сподели, че дължи дълголетието си на трудолюбието. И днес той продължава да помага в дейността на Съюза на ветераните във Варна, съобщи "live.Varna.bg".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.