Три са вече училищата във Варна, в които всички ученици преминават към дистанционно обучение, съобщи Венцеслава Генова, началник на РУО-Варна

От понеделник учениците на ОУ "Г.С. Раковски" преминаха на обучение в електронна среда, а към тях се присъединяват от вчера и СУ "Александър Пушкин", засега тази форма на обучение ще бъде до 30 ноември.

От днес и СУ "Димчо Дебелянов преминава в режим на обучение в електронна среда от разстояние. Причината е висока заболеваемост на начални учители и ученици в паралелките от 1. до 4. клас, а решението е взето от педагогическият съвет при СУ „Димчо Дебелянов“ (съгласувано с Обществения съвет и след направено анкетно проучване сред родителите). Учениците ще учат дистанционно до 1 декември, съобщи "news.bg".
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.