Аварията по водопровод, с диаметър 120 см на бул. “Христо Смирненски” във Варна е отстранена, това съобщиха от “Водоснабдяване и канализация - Варна”.

За да се осигури достъп на ремонтния екипи до авариралия участък се наложи да бъдат изпуснати близо 1000 кубически метра питейна вода.

Това количество не представлява риск за замърсяване и бе насочено към предвидените за целта канали за отвеждане, допълниха още от фирмата.

Снимка: ДНЕС+

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.