Втора седмица общо 18 ученици от 10-ти и 11-ти клас в паралелките „Съдебна администрация“на Средното училище за хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски“ във Варна провеждат практическия си стаж в Районен съд – Варна. Стажът е заложен в учебната програма на тези профилирани паралелки и цели учениците да натрупат конкретни практически впечатления от работата на администрацията, с които да разширят познанията си. Чрез жребий стажантите бяха разпределени по работни места, като най-много са в служба „Съдебни секретари“,съответно в двете отделения на съда – гражданско и наказателно. Стажът е възможност за учениците да се запознаят на място с ежедневната работа и отговорности на деловодители, архивари, съдебни секретари и общата администрация, както и да добият преки впечатления от използваните в съдилищата информационни системи. При ежедневните си контакти и наблюдения на работата на съдебните служители, при разговорите и дискусиите със съдебния администратор на Районен съд – Варна Деляна Янкова и своите преки ментори, учениците поставят множество въпроси и правят съпоставки между получените в хода на обучението теоретични познания и прилаганите в практиката.

Възпитаниците на профилираните паралелки участваха през учебната година в образователни срещи по програмата „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие.Отворенисъдилища и прокуратури“, а за завършването на практическия си стаж в Районен съд – Варна трябва задължително да разработят и защитят курсова работа. Успешно приключилите стажа си ученици ще получат удостоверение за придобитата практическа подготовка.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.