„Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД обяви, че продължава да полага всички възможни усилия за развитието на трафика и инфраструктурата на Летище Бургас, като изпълнява съвестно, навременно и изцяло всички свои ангажименти и задължения към държавата, в ролята си на отговорен концесионер и добър работодател на всички наши служители - постоянен и сезонен персонал.

Безопасността на пътниците, клиентите и гостите, както и постоянното увеличаване на пътникопотока са основните приоритети за компанията.

В тази връзка „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД уверява, че всяко затваряне на Летище Варна и Летище Бургас е планирано много внимателно и няма да се осъществява в активен летен сезон! Избягването на въздействието върху трафика е основен приоритет при рехабилитацията на пистата.

От началото на концесията „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД е поел ангажимент да рехабилитира изцяло пистата на Летище Бургас. Компанията посочва, че всяка периодична рехабилитация на летищната инфраструктура е абсолютно необходима, за да може Летище Бургас да оперира по безопасен начин.

Предстоящият ремонт на пистата на Летище Бургас, който ще се осъществи вероятно през 2025 г., все още е в начален етап на планиране и не е окончателно одобрен. Той ще се извършва в най-малко натоварените месеци от годината за летището, така че да не се отрази на летния сезон на 2025 г.! От Фрапорт припомнят, че на Летище Варна беше извършена успешна пълна рехабилитация на пистата преди 12 години и се наложи 6-месечно затваряне на операциите.

“Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД подчертава, ме работи непрестанно и проактивно за развитието на летния и зимния туристически сезони в България и остава отворен за бъдещо сътрудничество в тази посока с всички заинтересовани страни.

„Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД ще оповести пред медиите и обществеността всички подробности около предстоящия през 2025 г. ремонт на пистата на Летище Бургас, веднага след като те бъдат окончателно планирани, каквато активна политика на публичност винаги е спазвана от компанията.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.