Освидетелстването на хората с увреждания от лекари в ТЕЛК ще става на случаен принцип, като мярка срещу корупционните практики в системата, съобщи здравният министър Асен Меджидиев, цитиран от БНР.

Промените, които включват и електронно изпращане на документи от лекуващия лекар до органите на медицинската експертиза, ще заработят през първата половина на май.

"Когато един пациент от Благоевград, примерно, си подаде документите към "Информационно обслужване" за освидетелстване, той ще бъде разпределен, примерно, във Велико Търново. Лекарят, който ще го освидетелства, дори няма да знае имената на този пациент. Пациентът също няма да знае при кой лекар са попаднали документите му за извършване на експертиза. В 7 до 10-дневен срок документите ще трябва да бъдат разгледани и да бъдат върнати обратно и насочени към Министерството на труда и социалните грижи и към НОИ. Всичко ще бъде по електронен път, без посещение на пациента при лекаря."

Здравният министър участва в представянето на мобилно приложение, с което лекарите могат да издават така наречените бели рецепти през телефон или друго мобилно устройство.

По данни на "Информационно обслужване" от въвеждането на възможността за издаване на електронни рецепти в края на 2020-та година до момента са генерирани 25 хиляди бели електронни рецепти.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.