Във Варна представят и тестват товарни колелета, осигурени по европейски проект, съобщиха от общинската пресслужба.

Проект "City Changer Cargo Bike“ (CCCB) – “Товарно колело, променящо града" е финансиран по Програма Хоризонт 2020 на Европейската Комисия. Основаната идея е да се внедри новаторски подход при извършването на различен вид доставки на територията на града, като постепенно се наложи товарният велосипед, като основен вид превоз за извършване на услугите. Велосипедите ще бъдат изпитани на входа на Морската градина на 5 ноември, допълва Радио Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.