Снимка: БНР

От март започва строителството на нова детска градина във Варна. В забавачницата ще има четири групи, капацитетът й е за 100 деца. Това заяви Лилия Христова, директор „Образование и младежки дейности“ в Община Варна.

Има избран изпълнител на обществената поръчка. Сградата е проектирана по съвременни стандарти и методи за разположение на помещенията, каза Христова. Тя върва, че е възможно, в началото на март, да започнат строителните дейности.

Най-после район „Одесос" ще има една нова детска градина, която е така необходима за самия административен район, каза Христова, цитирана от Радио Варна. 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.