ВАРНА е не само убежище за млади творци,‭ ‬изобретатели и мечтатели.‭ ‬Тези дни,‭ ‬Варна се подготвя да стане водеща сила в Европа на тема космос,‭ ‬иновации и стартъпи.

Висшето военно морско училище‭ „‬Никола Й.‭ ‬Вапцаров‭“‬,‭ ‬Технически университет‭ – ‬Варна,‭ ‬Областна администрация‭ – ‬Варна,‭ ‬Европейски съвет по иновации,‭ ‬Министерството на иновациите и растежа,‭ ‬Български Бизнес Форуми,‭ ‬Стартъпи,‭ ‬Скейлъри,‭ ‬технологични шампиони,‭ ‬изследователи и изобретатели се събират заедно на‭ ‬20-ти и‭ ‬21-ви юни във Варна,‭ ‬за да направят възможен

Форума‭ „‬КОСМОС,‭ ‬ИНОВАЦИИ,‭ ‬СТАРТЪПИ‭“ – ‬Варна‭ ‬2024.

Събитието цели да стимулира иновативния потенциал на изследователи,‭ ‬спинаути,‭ ‬МСП и стартъпи от региона на област Варна,‭ ‬както и да насърчи участието им в програмите на Европейската Комисия‭ (‬ЕК‭)‬,‭ ‬по-специално тези на Европейския съвет по иновациите‭ (‬EIC‭)‬.

EIC е водещата европейска програма за иновации,‭ ‬която се фокусира върху идентифицирането,‭ ‬разработването и разширяването на революционни технологии и иновации с бюджет от‭ ‬10,1‭ ‬милиарда евро.

Програмата на форума включва дискусии по теми като космически инженеринг и технологии за реализиране на иновации във високотехнологични сектори,‭ ‬среща-дискусия на стартъпи и иновативни компании с представители на Европейския съвет по иновациите‭ (‬EIC‭)‬,‭ ‬представяне на EIC Accelerator и EIC Business Accelerator Services,‭ ‬както и свободна дискусия с академичната общност,‭ ‬изобретатели и спинаути с фокус върху основни схеми за финансиране‭ ‬-‭ ‬EIC Pathfinder и EIC Transition.

Форумът‭ „‬КОСМОС,‭ ‬ИНОВАЦИИ,‭ ‬СТАРТЪПИ‭“‬ е отлична възможност за региона на Варна да се запознае с най-новите тенденции в областта на космическите технологии и иновации,‭ ‬да установи контакти с водещи експерти и да научи за възможностите за финансиране и подкрепа от Европейската Комисия.‭ ‬Събитието обещава да бъде важен форум за обмен на знания и опит,‭ ‬стимулиращ развитието на иновациите и предприемачеството в региона.
Пълната информация за предстоящия форум,‭ ‬програмата,‭ ‬лекторите,‭ ‬локациите,‭ ‬както и форма за регистрация на желаещите да вземат участие,‭ ‬ще намерите на:

https://space.innowavesummit.com/

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.