Скрининг за риска от туберкулоза чрез анкета и консултации ще се проведе днес и утре във Варна, съобщиха от РЗИ, цитирана от Агенция „Фокус”. На лицата, които са в риск се провеждат допълнителни прегледи и изследвания. При откриването на случаи на туберкулоза своевременно се предприемат мерки за хоспитализация и лечение, в резултат на което се прекъсва веригата за предаване на инфекцията.

Скринингът е в изпълнение дейностите по "Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2021 – 2025 г.“ за област Варна. Кампанията на отворените врати ще бъде в Специализираната болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания, с адрес: гр. Варна, ул. "Мануш войвода" № 11А.

Ранното откриване на туберкулозата и започване на своевременно лечение в дългосрочен план води до намаляване на случаите от туберкулоза. Благодарение на съвместните усилия на Министерството на здравеопазването, лечебни заведения за диагностика и лечение на туберкулозата и неправителствените

организации, работещи с уязвимите групи за изпълнението на дейностите по Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата, в страната ни се наблюдава тенденция за намаляване на заболеваемостта от туберкулоза.

Кампанията "Седмица на отворените врати“ за туберкулоза се доказа като много добра практика за откриване на случаи с туберкулоза, своевременно предприемане на мерки за лечение и прекъсване на трансмисията на инфекцията.

Инициативата дава възможност на всеки за достъп до здравни услуги, повишава обществената информираност по отношение на туберкулозата и популяризира здравословния начин на живот.

Туберкулозата е лечимо заболяване, стига да бъде открито навреме и да бъде проведено необходимото лечение, съобразено с международните стандарти. В България диагностиката, лечението и профилактиката са безплатни за всички, независимо от техния здравноосигурителен статут.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.