На 3 август 2020 г. от 14.00 ч. в зала 1, академична сграда на Икономически университет – Варна ще се проведе семинар-дискусия „Програма „Хоризонт Европа 2021-2027“ и Европейски иновационен съвет“. В него ще вземат участие доц. Евгени Евгениев, Сектор „Наука“, Постоянно представителство на Република България към Европейския съюз в Брюксел, Кралство Белгия; д-р Светлозар Андреев, Генерален секретариат на Европейски комитет за регионите в Брюксел, Кралство Белгия; д-р Красимир Николов, директор „Европейска интеграция, политика, преса и информация“, Делегация на Европейския съюз в Босна и Херцеговина.

Форумът ще даде възможност на участниците (до 30 предварително регистрирани според изискванията на противоепидемичните мерки) да получат най-актуална информация от преговорния процес по Рамкова програма "Хоризонт Европа 2020" и характеристики на финансовия инструмент на Европейския иновационен съвет.

Той цели финансиране на високотехнологични научноизследователски проекти, но също така и подкрепа за стартиращи фирми с иновативни идеи, които представят проекти на по-ниско ниво на технологична готовност.

Ще бъдат обсъдени и бъдещите възможности за консолидиране на научноизследователската и иновационна система на България, която има нужда да повиши своята конкурентоспособност при кандидатстване за проекти, финансирани от ЕС чрез лекция на представител от Европейския комитет на регионите и Постоянното представителство на ЕС в Босна и Херцеговина.

Публикуваме и програмата на форума:

 

„Програма „Хоризонт Европа 2021- 2027“ и Европейски иновационен съвет“

14:00 ч. – Откриване

14:15 ч. – „Политики и финансиране за научни изследвания и иновации на ЕС в периода 2021-2027 г.“

доц. Евгени Евгениев, Сектор „Наука“, Постоянно представителство на Република България към Европейския съюз в Брюксел, Кралство Белгия

14:45 ч. – „Регионална иновационна екосистема и перспективите за България“

*онлайн интервенция

д-р Светлозар Андреев, Генерален секретариат на Европейски комитет за регионите в Брюксел, Кралство Белгия

15:00 ч. – Дискусия

15:30 ч. – „Научните изследвания и иновациите: поглед към Западните Балкани“

д-р Красимир Николов, директор „Европейска интеграция, политика, преса и информация“, Делегация на Европейския съюз в Босна и Херцеговина

16:00 ч. - Дискусия

16:15 ч. – Закриване

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.