При изключителна активност премина проведеното днес във Варна публично обсъждане на варианти за реорганизация на районните съдилища. Дискусията е в изпълнение на проекта на Висшия съдебен съвет „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата“.

Три са представените модели за реформиране на съдебната карта. Първият предвижда обединяване на две съдилища от един окръжен район, като единият става териториално отделение. Според втория, се сливат две съдилища, като едното се закрива. Третата възможност допуска мобилност на съдебните служители от един съд в друг за определен период от време.

Целта на срещите от този формат в цялата страна е да се чуят мненията и предложенията на представители, както на съдебната система, така и на всички заинтересовани страни: общини, адвокати, нотариуси, съдии по вписванията, съдебни изпълнители, неправителствени организации.

Основните цели на промените са: да се изравни натовареността на съдиите, които работят в равни по степен съдилища и да се постигне специализация в малките населени места – наказателните дела например да се разглеждат от специалисти по наказателно право, обясни Красимир Шекерджиев от ВСС. Съществуват районни съдилища с ярък дисбаланс в натовареността на магистратите, който трябва да се неутрализира.

Най-важният критерий за бъдещите решения в тази сфера е гарантиране на достъпа на гражданите до съд. Ще бъдат отчетени и фактори като население, географско положение, миграция, транспортни връзки, социално-икономически статут, технологична обезпеченост, интернет достъп и др.

В публичното обсъждане участваха членовете на ВСС Боряна Димитрова и Красимир Шекерджиев, председателят на Апелативен съд – Варна, административните ръководители на Окръжен съд – Варна и районните съдилища от целия апелативен район. Председателят на Варненския районен съд Ерна Якова е част от експертна група, проучила евентуалното въздействие на трите модела върху работата на два районни органа на съдебната власт.

Председателят на Варненския апелативен съд посочи, че здравословният консерватизъм е един от фундаментите на съдебната система. „Затова е препоръчително да вървим с малки еволюционни крачки, вместо да плащаме висока цена за кардинални решения“, посочи Ванухи Аракелян, цитирана от “Днес+”.

Едва след допълнителни обсъждания и позиции, които ще бъдат взети под внимание, ще се прецени кой вариант е удачно да се приложи към конкретен съд от определен съдебен район, като ще се вземат предвид всички специфики. Досега от апелативен район Варна, който обхваща 6 окръжни и 20 районни съдилища на територията на областите Варна, Добрич, Силистра, Разград, Търговище и Шумен, във ВСС са получени 12 становища.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.