По подхода ВОМР се разпределят 180 млн. лв. в подкрепа на местното развитие за устойчива пазарна конкурентоспособност в малките населени места. Това съобщи изпълнителният директор на ДФ “Земеделие” Васил Грудев по време на Международна конференция по прилагането на подхода ВОМР, която се провежда в к. к. Албена.

Той подчерта, че средствата се предоставят по подмярка 19.2 «Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие» на Местните инициативни групи (МИГ) по ПРСР 2014-2020 г. До момента по подмярка 19.2 са постъпили 373 процедури, по които проектните предложения наброяват близо 1 800. Разпределението на процедурите по подмерки е следното:

• 89 процедури по подмярка 7.2

• 86 процедури по подмярка 4.1 и 4.1.2

• 59 процедури по подмярка 4.2

• 64 процедури по подмярка 6.4.1

• 33 процедури дизайнерски мерки на МИГ

• 42 процедури по други мерки и подмерки (7.5, 8.6 и други)

От постъпилите 373 процедури 234 са с приключени и имат подписани тристранни договори. Останалите 139 процедури са в процес на обработка, каза още изпълнителният директор на ДФ „Земеделие“.

Грудев призова участниците във форума да бъдат по-активни и инициативни в предложенията, които предстои да изпратят до ЕК във връзка с подхода ВОМР за следващия програмен период. Той изтъкна, че политиката за подкрепа на иновациите и дигитализацията в селските райони на ЕС ще бъде приоритет.

Подходът ВОМР има за цел да популяризира местната икономика и култура. Той се явява най-силният инструмент, чрез който малките населени места могат да се развиват и да се модернизират. Чрез него се предоставя правото на местната общност сама да избере пътя, по който ще се развива нейният район, кои да бъдат приоритетите и накъде да бъдат насочени инвестициите, каза още изпълнителният директор на ДФЗ- РА.

В конференцията участват представители от ЕК, представители на Европейската селска мрежа, на Европейската ЛИДЕР асоциация, Управляващия орган на ПРСР 2014-2020, ДФ „Земеделие“, както и представителите от Местните инициативни групи от територията на България и Местните инициативни рибарски групи и др., съобщиха от ДФ “Земеделие”.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.