В читалище в кв. „Галата“ ще бъде обособен модерен морски образователен център за деца и ученици, стана ясно на пресконференция в Областния информационен център-Варна. Новата инвестиция е част от проекта „Създаване на морски образователен център, обновяване и оборудване на НЧ „Васил Левски - Галата 1927“, гр. Варна“.

Той се финансира от Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. чрез Местна инициативна рибарска група „Варна, район Аспарухово - Белослав - Аксаково“. Бюджетът на проекта е 382 676, 57 лв. без ДДС, 100% безвъзмездна финансова помощ. Бенефициент е Община Варна, район „Аспарухово“.

Морският образователен център ще бъде разположен на първия етаж в Народно читалище „Васил Левски- 1927“ в кв. „Галата“. Идеята е той да събира млади хора с интерес към морските науки. Капацитетът му ще бъде 10 места. Децата, които ще го посещават, ще бъдат подбирани от ръководството на читалището, обясни Росица Борисова – ръководител на проекта.

С европейските средства ще бъде направен ремонт на фасадата на читалището, всички зали и помещения ще бъдат обновени. Ще бъдат доставени обзавеждане и компютърно оборудване за морския център, ще се осигури достъпна среда за хора в неравностойно положение. Предстои реновиране на концертната зала, сцената и балкона, санитарните възли. Предвидени са подмяна на осветлението и вратите и полагане на нови настилки.

През септември е избрана фирма изпълнител и строително-монтажните дейности вече са започнали. Очаква се те да приключат в края на тази година, а морският образователен център да отвори врати в началото на 2021 г., допълниха от ОИЦ - Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.