"На гости на Баба Марта" се нарича спектакълът на актьорите от Варненския куклен театър, който децата предстои да видят в събота и неделя.

На сцената ще излязат актьорите Таня Жекова, Диана Цолевска, Стоян Стоянов, Емилия Петкова, Галин Гинев, Йоланта Райкова и Гергана Господинова. Сценографията е на Коста Ортодоксов, а музикалното оформление на Светла Василева. Автор е Росица Бърдарска.

След трите съботни спектакъла "На гости на Баба Марта" от 16.15 ще бъде показан още един -"Пижо и Пенда".

*Спектакълът "На гости на Баба Марта" ще се играе в сградата на кукления театър в събота и в неделя в 11, 12 и 13 часа.

*Спектакълът "На зелената полянка" ще се играе в събота и в неделя в 11.15, 12.15, 15.30 и 16.30.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.