300 хиляди лева ще получи Варненска морска гимназия „Св. Николай Чудотворец“ за изграждане на STEM среда в категорията за училища с 300 и повече ученици, съобщават от гимназията в сайта си.

Морската гимназия с въвеждането на новия център ще предостави нови възможности за интегриране на иновации, ще осигури практическо измерение на учебната програма и ще подкрепи проектно-базираното обучение.

Центърът ще осигури обучение по морските специалности в среда с виртуална и добавена реалност (AR/VR).

Така учениците ще може да наблюдават как работи даден машинен елемент в 3D среда. Обучението в среда с добавена реалност, което ще се осъществява след изграждане на центъра, е приложимо за всички специалности в гимназията, по които се подготвят за морската индустрия.

Иновативният център ще бъде изграден в три помещения в Морската гимназия, в които ще бъдат обособени и нови кабинети по информационни технологии, програмиране и образователна роботика.

При първото класиране тази година са запълнени местата в защитените от държавата специалности : „Корабоводене – морско“, „Корабни машини и механизми“ и „Електрообзавеждане на кораби“, както и в специалността с очакван недостиг на пазара на труда „Експлоатация на пристанищата и флота“, и специалност „Компютърна техника и технологии“.

В сайта на морската гимназия четем още в кои специалности има незаети места: електротехник - 9, корабен техник - 8, корабен монтьор-12, корабостроител също 12 и още други. Там има и информация за всички необходими документи и срокове за записване в Морската гимназия, съобщават от "Радио Варна".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.