Варненският производител на картонени и хартиени изделия за опаковане "Чайка" АД се присъедини към клиентите на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги, които се снабдяват със 100% зелена енергия. Специалният сертификат, удостоверяващ използването на електрическа енергия, произведена изцяло от възобновяеми източници, беше връчен на Продан Щерев, главен изпълнителен директор на компанията, от Албена Лазарова, търговски директор в енергийното дружество.

"Чайка" АД е с близо 100-годишен опит на пазара, като предлага на своите клиенти разнообразни пакетиращи продукти както за бита, така и за големи български и международни производители в хранително-вкусовата промишленост.

През годините на своята дейност компанията винаги е водила последователна политика по осигуряване на качествени продукти и обслужване, като непрекъснато се стреми към тяхното подобряване и в същото време споделя целите на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги по отношение на опазване на околната среда.

„Компанията ни прилага интегрирана система за управление на качеството и околната среда. Ние знаем колко важна е природата за всички и се стараем да дадем своя принос в нейното опазване. Внедрили сме в нашето производство уникалната за Балканите парна система, намаляваща нивата на вредни емисии във въздуха, извършваме рециклиране на отпадъчните материали. Благодарение на нашия надежден доставчик на електроенергия ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги вече осъществяваме производствената си дейност с изцяло зелена енергия. Заедно ще продължим да спазваме поетия от нас ангажимент да подпомагаме развитието на екологично чисто производство в нашата страна“, сподели Продан Щерев.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.