Област Варна е на първо място в страната по въведени в експлоатация жилищни сгради. След нея са областите София (столица) - 103 сгради с 993 жилища, Бургас - 96 сгради с 475 жилища и Пловдив - 78 сгради с 340 жилища в тях.

Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (42.2%), следват тези с три стаи (35.7%), а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи - 2.3% . Това показват предварителните данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Варна през второто тримесечие на 2020 г. е 105, а новопостроените жилища в тях са 739. Спрямо второто тримесечие на 2019 г. сградите са с 4 повече, или с 4.0%, a жилищата в тях нарастват със 170, или с 29.9%.

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през второто тримесечие на 2020 г. със стоманобетонна конструкция са 91.4%, с тухлена - 5.7%, а с друга - 2.9%. .

Данните на статистиката показват още, че общата полезна площ на всички новопостроени жилища през второто тримесечие на 2020 г. в област Варна е 58.2 хил. кв. м, или с 35.2% повече в сравнение със същото тримесечие на 2019 г., а жилищната площ се увеличава с 20.6% и достига 37.3 хил. кв. метра.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.