Варненската фирма „Пътища и мостове“ ЕООД  закупи ново производствено оборудване по проекта „Повишаване на енергийната ефективност в Пътища и мостове ЕООД“. Той е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Общата му стойност е 4 218 540 лв. Общата цел на проекта е подобряване на енергийната ефективност на компанията и постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност.

С европейските средства предприятието е закупило мобилна пресевно-трошачна инсталация, четири четириосни камионни самосвала, три челни товарача, верижен багер Тип 1 с хидравличен чук, верижен багер Тип 2 с хидравличен чук, верижен багер Тип 2 с удължена стрела, хидравличен чук и разрушителна щипка. По проекта е доставена и монтирана система за отвеждане на отпадна топлина (въздухоотвод). Внедрена е автоматизирана система за мониторинг и контрол на енергопотреблението.

С новата техника работят 15-20 души от персонала на фирмата.  С помощта на модерното оборудване се постига по-висока производителност, по-ниска себестойност на продукцията, осигуряват се безопасни условия на труд и се пести електроенергия. Въвеждането на нови операции гарантира бързо и своевременно откриване на възникнали проблеми. Използването на новите машини има и екологичен ефект - намаляват вредните емисии.

Проектът е стартирал на 18.07.2018 г. и продължи до 18.07.2020 г., съобщиха от Областния информационен център във Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.