Областният информационен център - Варна се включи в работна среща за представяне на проект, свързан с повишаване на ресурсната ефективност на варненската фирма чрез прилагане на нови технологични решения в производствения процес. Проектът е финансиран от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., а общият му бюджет е в размер на 1 425 000 лв.

С европейските средства предприятието е закупило модерно оборудване. Доставени са автоматизирана система за мониторинг и адаптивно дозиране за производство на бетонови смеси, специализиран софтуер и технологично и рецептурно ноу-хау.

С внедряването им се постига висока степен на автоматизация, пълен контрол на целия производствен процес и намаляване на загубите на суровините за производството на бетонови смеси. Чрез новия софтуер и ноу-хау системата прецизно се дозират влаганите цимент и химични добавки.

По дигитален път се автоматизира и контролира подаването на вода, което редуцира потреблението. По проекта са закупени трошачна инсталация и рециклатор. Внедряването им води до намаляване на използването на инертни материали, цимент, минерални добавки и пясък в производството на бетонови смеси, тъй като отпадъкът, генериран в производството, се употребява като суровина.

Инвестициите спомагат за разширяване на капацитета на предприятието, намаляване на количествата използвани материали и опасни химически вещества, ефективно управление на отпадъците.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.