Варна ще бъде домакин на Дванадесетото държавно първенство по скоростно и подводно плуване в басейн. То ще се състои на 26 и 27 септември.

Състезателите ще бъдат разделени в пет възрастови групи. Организатори на проявата са Българска национална асоциация по подводна дейност и морски клуб "Приятели на морето" (Варна).

До участие се допускат състезатели от плувните клубове, учебните водолазни центрове, а също и индивидуални участници. Такса за участие няма.

Организаторите ще предоставят екипировката, която включва водолазни апарати и регулатори, водолазни жилетки, баластни колани и тежести. Зареждането на водолазните апарати се извършва от организаторите.

Заявки за участие се приемат до 15 септември.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.