Сред най-големите общини в страната на първо място по прозрачност през 2020 г. се нарежда Столична - с рейтинг от 78.8, следвана от Варна (78.3), а Пловдив е оценен със 76.6.

Това сочат данните на Програма "Достъп до информация", предоставени на инициативата на Института за пазарна икономика - „265 истории за икономика“.

През 2020 г. най-висок рейтинг получава община Търговище (95.7), следвана от Белослав (93.5) и Сливен (91.5). В дъното на класацията застават Земен (22,6), Етрополе (25) и Твърдица (27,8), като според събраните данни те са най-малко прозрачните общински администрации.

В общата статистика община Варна се нарежда на 31-во място по прозрачност сред 194 общини с рейтинг 78.3. За сравнение - община Бургас заема 48-о място с рейтинг 73.8, допълва Радио Варна.

Ето как се нареждат останалите общини във Варненска област по прозрачност:

Белослав - 93,5

Аксаково - 74.2

Провадия - 71.4

Аврен - 66.5

Вълчи дол - 64

Бяла - 61.7

Дългопол - 56.6

Ветрино - 52.6

Суворово - 51.4

Изследването оценява как органите на властта изпълняват задълженията си по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) и други нормативни актове за публикуване на информация в Интернет и как отговарят на заявления за достъп по електронен път.

Снимка: Христо Гинев

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.